OD 2010. Hračky a bábiky
vyrobené v Európe.

Vyberte svoju menu

Keďže sa v poslednom období rozšírili nedovolené kópie nášho e-shopu, dovoľujeme si upozorniť, že tieto webové stránky sú chránené autorským Zákonom 618/2003 Z.z. zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Autorským právom je chránená celá naša databáza, obsah (fotografie, texty) ako i forma a rozloženie týchto webových stránok (kategórie, podkategórie). Akékoľvek nepovolené použitie obsahu týchto stránok, a to napr. kopírovanie, úpravy, preklady, uchovávanie, spracovanie na iných médiách či webových stránkach je v rozpore s týmto zákonom.

playsafe.sk prehlasuje, že je autorom textového materiálu a obrazového materiálu, a na publikáciu obrazového materiálu produktov, ktorého nie je autorom, má udelený súhlas výrobcu a / alebo dodávateľa produktov. Kopírovanie textového alebo obrázkového materiálu či už čiastočne alebo celkovo je zakázané bez písomného súhlasu jediného autora obsahu stránky a databázy www.playsafe.sk

Autorské dielo je každé dielo, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej činnosti autora a je vyjadrené vo vnímateľnej podobe, a to vrátane elektronickej podoby. A v konečnom dôsledku vôbec nezáleží na tom, kto použije chránený obsah bez nášho dovolenia, neznalosť zákona neospravedlňuje.

Úryvky zo zákona:

ZÁKON 618/2003 Z.z. zo 4. decembra 2003
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)

§ 7 Dielo

Predmetom autorského práva je aj súborné dielo vyjadrené v akejkoľvek forme vrátane elektronickej formy zahŕňajúcej analógové aj digitálne vyjadrenie, najmä zborník, noviny, časopis, encyklopédia, antológia, pásmo, výstava alebo iná databáza, ak je súborom nezávislých diel alebo iných prvkov, ktorý je spôsobom výberu alebo usporiadaním obsahu výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora. (3)

§ 11 Spracovanie a preklad diela

(1) Predmetom autorského práva je aj nové pôvodné dielo, ktoré vzniklo osobitným tvorivým spracovaním iného diela.

§ 16 Obsah autorského práva

§ 61 Do autorského práva neoprávnene zasahuje aj ten, kto pre svoje dielo použije názov alebo vonkajšie úpravy oprávnene použité už iným autorom pri diele rovnakého druhu, ak by tým mohlo vzniknúť nebezpečenstvo zámeny oboch diel, ak z povahy diela alebo z jeho určenia nevyplýva inak.

§ 73 Osobitné právo zhotoviteľa databázy

2) Používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez ujmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy. (3) Používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie spôsobiť ujmu autorovi ani inej osobe, ktorej patria práva podľa tohto zákona k dielam alebo iným predmetom ochrany obsiahnutým v databáze.

§ 76 Trvanie osobitného práva zhotoviteľa databázy

(1) Osobitné právo zhotoviteľa databázy trvá 15 rokov. (2) Trvanie osobitného práva zhotoviteľa databázy sa počíta od prvého dňa roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola databáza zhotovená. Ak počas tejto lehoty dôjde k zverejneniu databázy, trvanie osobitných práv zhotoviteľa databázy sa počíta od prvého dňa roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola databáza zverejnená. (3) Každý nový, kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný prínos do databázy spočívajúci v doplnení, skrátení alebo v inom upravovaní má za následok vytvorenie novej databázy.