OD 2010. Hračky a bábiky
vyrobené v Európe.

Vyberte svoju menu

Obchodné podmienky


Vitajte na stránkach PlaySafe. Táto internetová stránka patrí spoločnosti Conetix, s.r.o.

PROSÍM PREČÍTAJTE SI TIETO OBCHODNÉ PODMIENKY PREDTÝM AKO POUŽIJETE TÚTO STRÁNKU. POUŽÍVANIE TEJTO STRÁNKY POTVRDZUJE VÁŠ BEZPODMIENEČNÝ SÚHLAS S NASLEDOVNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI. AK S TÝMITO OBCHODNÝMI PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, PROSÍM STRÁNKU NEPOUŽÍVAJTE. PRED ODOSLANÍM OBJEDNÁVKY BUDETE TAKTIEŽ POŽIADANÝ O SÚHLAS S OBCHODNÝMI PODMIENKAMI. AK S NIMI NESÚHLASÍTE, NEOBJEDNÁVAJTE SI TOVAR Z TEJTO STRÁNKY.

Ktorákoľvek časť tejto stránky môže byť kedykoľvek pozmenená či zrušená bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito Obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi podnikateľom, spoločnosťou Conetix, s.r.o., so sídlom Ul.gen.Klapku 73, 945 01 Komárno, Slovenská republika, IČO: 36 567 477, zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro. vložka č.: 16108/N ("Predávajúci", "my", "náš") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho https://www.playsafe.sk/ ("internetová stránka Predávajúceho") podľa Obchodných podmienok ("Kupujúci", "Vy"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov; Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;  Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.; Zákona č.  160/2005 Z.z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.; Zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho ("tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Obchodných podmienok.

 

II. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho ("objednávka"), prostredníctvom vyplneného objednávkového formulára zaslaného na adresu sídla Predávajúceho, telefonicky alebo po dohode osobne v mieste podnikania Predávajúceho. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. meno a priezvisko objednávateľa, resp. obchodné meno spoločnosti, dodaciu a fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho. Každá ústna či už telefonická alebo osobná objednávka musí byť následne potvrdená písomne, než sa stane záväznou.

2.2. Pred zaslaním objednávky je Kupujúci povinný oboznámiť sa s Obchodnými podmienkami. Zaslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že s Obchodnými podmienkami súhlasí. Každá objednávka doručená predávajúcemu je záväzná a obratom bude potvrdená elektronickou poštou - formou e-mailu zaslaného na adresu uvedenú Kupujúcim.

2.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov, Obchodné podmienky Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

2.4. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky Kupujúcim a doručením potvrdenia Predávajúceho elektronickou poštou (e-mailom) Kupujúcemu.

 

III. Cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola potvrdená Predávajúcim podľa článku II. bod 2.2., riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu uvedenú na internetovej stránke Predávajúceho v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

3.2. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

3.3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.

3.4. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

3.5. V prípade platby prevodom musí byť celková suma kúpnej ceny vrátane poštovného pripísaná na účet Predávajúceho do 10 pracovných dní odo dňa prijatia predfaktúry. Po tejto lehote má Predávajúci právo objednávku stornovať.

 

IV. Viazanosť ponukou a stornovanie objednávky

4.1. Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou poštou (e-mailom) až do uplynutia dodacej lehoty, ktorá bola dohodnutá s Kupujúcim.

4.2. Kupujúci má právo stornovať objednávku v prípade, že objednávka nebola potvrdená Predávajúcim podľa článku II. bod 2.2. do 24 hodín.

4.3. Kupujúci má právo stornovať objednávku z dôvodu nedodržania dodacej lehoty Predávajúcim.

4.4. Kupujúci môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@playsafe.sk , alebo telefonicky.

4.5. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru alebo zastavenia výroby tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito Obchodnými podmienkami, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.

4.6. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, že nemôže Kupujúceho telefonicky zastihnúť.

4.7. O stornovaní objednávky bude Kupujúci preukázateľne informovaný Predávajúcim telefonicky alebo elektronickou poštou (e-mailom).

 

V. Dodacie podmienky

5.1. Tovar sa doručuje prostredníctvom externej dopravnej spoločnosti, ktorú si Kupujúci zvolil v objednávke (Podrobnejšie o doprave a poplatkoch). V čase pandémie odosielame iba kuriérskou spoločnosťou. Cena dopravy sa začína od 5.42 EUR s DPH. Cena sa počíta automaticky  podľa váhy produktov vložených do košíka. Pre objednávky nad 12 EUR s DPH poskytujeme zľavu na dopravu 2 EUR.

5.2. Ak je tovar na sklade, zaväzuje sa Predávajúci odoslať tovar do 3 pracovných dní. Tovar, ktorý nie je na sklade, sa Predávajúci zaväzuje dodať do 14 pracovných dní, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu budú dohodnuté e-mailom do 48 hodín od objednania tovaru. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu predpokladaného termínu dodania tovaru. Dodacia lehota začína plynúť pri dodaní tovaru na dobierku dňom potvrdenia objednávky Predávajúcim elektronickou poštou (e-mailom) a pri platbe prevodom na účet dňom pripísania celej sumy kúpnej ceny vrátane poštovného na účet Predávajúceho. Kupujúci bude o dodacej lehote dlhšej ako je uvedené pri kúpe tovaru informovaný telefonicky alebo elektronickou poštou (e-mailom).

5.3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenej dodacej lehote, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V oboch prípadoch si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

5.4. Ak sa Predávajúci dohodol s Kupujúcim na osobnom odbere alebo na dodaní tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti, Predávajúci sa zaväzuje rezervovať pre Kupujúceho tovar v mieste podnikania Predávajúceho po dobu 14 dní od odoslania potvrdenia objednávky elektronickou poštou (e-mailom) podľa článku II. bod 2.2. Kupujúcemu. Ak si Kupujúci tovar v uvedenej lehote neprevezme, márnym uplynutím tejto lehoty sa Kúpna zmluva od začiatku ruší. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili. Prepravné náklady tovaru hradí Kupujúci.

5.5. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať v dohodnutej dodacej lehote a Kupujúci s Predávajúcim sa na náhradnom plnení nedohodli, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 14 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

5.6. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov tieto neodkladne oznámiť prepravcovi. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.

5.7. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej doručovacej adresy Kupujúcim.

5.8. Reklamáciu za prípadné viditeľné poškodenie zásielky odporúčame uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. V prípade, že sa kupujúci rozhodne poškodenú zásielku prevziať, odporúčame jej poškodenie zaznačiť do dokladu o prevzatí tovaru.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

6.1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Formulár na odstúpenie od zmluvy je k stiahnutiu tu . Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar zasielajte na adresu: Conetix, s.r.o., Komáromi Kacza 28, 94501 Komárno. Podrobné poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu tu . Odpovede na najčastejšie otázky pre uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy sú k dispozícii tu .

6.2. V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú lieky a ostatné prípravky určené na užívanie spolu s tovarom osobnej hygieny klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.

6.3. Kupujúci musí oznámiť odstúpenie od zmluvy Predávajúcemu vopred, pred zaslaním tovaru. Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy sa môže uskutočniť telefonicky, písomne, elektronickou poštou (e-mailom) alebo osobne v mieste podnikania Predávajúceho.

6.4. K tovaru musí byť priložený doklad o kúpe - faktúra. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne v mieste podnikania Predávajúceho alebo odoslaním tovaru na adresu: Conetix, s.r.o., Komáromi Kacza 28, 94501 Komárno. V žiadnom prípade nesmie byť tovar vrátený na dobierku, Predávajúci má právo pred vrátením sumy tovar skontrolovať.

6.5. V prípade platného a účinného odstúpenia od Kúpnej zmluvy, t.j. pri splnení všetkých podmienok uvedených v tomto článku, je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Podľa §9 zákona č. 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi nielen kúpnu cenu, ale aj poštovné a balné, ktoré za tovar zaplatil. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim (t.j. predajca nie je napr. povinný vrátiť kupujúcemu náklady za platbu na dobierku). Vrátená suma nebude zahŕňať náklady na poštovné a balné za vrátenie tovaru. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal nedostatky, na ktoré sa vzťahuje záruka.

6.6. Conetix, s.r.o. si vyhradzuje právo neakceptovať vrátený tovar v prípade, že nespĺňa horeuvedené podmienky.

 

VII. Záruka, reklamácie

7.1. Záručná doba na tovar je zvyčajne 24 mesiacov, prípadne dlhšia, ak to uvádza výrobca. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok a je k nahliadnutiu tu .

7.2. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na nedostatky, ktoré boli spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nesprávnym alebo nevhodným použitím, ošetrovaním, praním, sušením, mechanickým poškodením alebo vystavením netypickým podmienkam.

7.3. Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu odoslaním reklamovaného tovaru spolu s požadovanými podkladmi poštou na adresu Predávajúceho: Conetix, s.r.o., Komáromi Kacza 28, 94501 Komárno. K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru (možno zaslať i elektronicky) a podrobný popis nedostatku. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, pokiaľ možno v pôvodnom obale. O zaslaní reklamovaného tovaru je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho vopred. Tovar nesmie byť vrátený na dobierku.

7.4. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.

7.5. Oprávnené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

7.6. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

7.7. Kupujúci je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci pri predkladaní podania  vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 

VIII. Spracovanie osobných údajov

8.1. Spracovanie osobných údajov sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; a predchádzajúcim Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov sa slovenský právny poriadok harmonizuje s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

8.2. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho výlučne na plnenie Kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Obchodných podmienok, plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu, za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky, vystavenie daňového dokladu, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.playsafe.sk.

8.3. V zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo. V prípade, ak si Kupujúci zvolil v procese objednávky platbu bankovým prevodom, tak sa jeho číslo účtu po uhradení faktúrovanej sumy nachádza na stránkach Fio banky. Bez poskytnutia menovaných údajov Predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s Kupujúcim a nie je možné ju s Kupujúcim ani uzavrieť. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje Kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

8.4. Správcom osobných údajov Kupujúceho je spoločnosť Conetix, s.r.o.. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: Ul. gen. Klapku 73, 945 01 Komárno, tel: 00421/902249566, email: info@playsafe.sk

8.5. Ďalším príjemcom osobných údajov Kupujúceho bude prepravná spoločnosť, ktorú si Kupujúci zvolí pri vytváraní objednávky: Slovenská pošta, a.s. so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; Intime, s.r.o. so sídlom Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji, 900 28; Slovak Parcel Service s.r.o. so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji. V prípade dodania do iného štátu EU zahraniční dopravní partneri príslušného slovenského dopravcu.

8.6. Kupujúci odoslaním objednávky alebo registráciou udeľuje Predávajúcemu v zmysle ustanovenia § 13 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom uvedeným v bode 8.2. tohto článku. Kupujúci udeľuje súhlas na dobu do jeho odvolania. V zmysle ustanovenia § 23 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov má Kupujúci právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho  info@playsafe.sk alebo na vyššie uvedenú adresu sídla Predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.

8.7. Predávajúci nezhromažďuje vedome osobné údaje detí do veku 18 rokov, ani ich nekontaktuje pre marketinkové či reklamné účely bez vedomia rodičov. Ak aj neúmyselne získa osobné informácie o deťoch do veku 18 rokov, po overení tejto informácie, bezodkladne kontaktuje rodičov alebo vymaže údaje zo svojich serverov.

8.8. Predávajúci čestne prehlasuje, že svojim zákazníkom nezasiela newsletter, žiadne marketingové ponuky, informácie o novinkách ani akciách. Tieto informácie sú zverejnené výlučne na stránkach Predávajúceho a je na rozhodnutí Kupujúceho sa s nimi oboznámiť. Predávajúci nevyužíva osobné údaje kupujúceho za účelom žiadneho priameho marketingu.

8.9. Predávajúci uchováva osobné údaje Kupujúceho za účelom prípravy, uzavretia a plnenia zmluvy po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky. Po uplynutí tejto doby Predávajúci údaje ďalej uchováva na základe svojho oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a svojej vnútornej evidencie a kontroly, a to po dobu trvania premlčacej doby (3 roky) a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania Predávajúci spracováva osobné údaje Kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Na účely plnenia zákonných povinností osobné údaje Predávajúci spracováva po dobu 10 rokov.

 

IX. Spravovanie účtu

9.1. Na internetových stránkach Predávajúceho sú používané štandardné bezpečnostné techniky na ochranu proti strate, zneužitiu či pozmeňovanie informácií o Kupujúcom. Údaje o prístupe Kupujúceho k jeho účtu prípadne objednávkach tovaru na týchto stránkach sú uložené na serveroch Predávajúceho zabezpečených proti neautorizovanému vniknutiu a prístupu. Softvér Predávajúceho šifruje všetky osobné údaje, ktoré Kupujúci uvedie na týchto internetových stránkach.

9.2. Zamestnanci a členovia tímu Predávajúceho nie sú zodpovední za neoprávnený prístup k informáciám hackermi alebo inými jedincami, ktorí získali tento prístup nelegálnou činnosťou.

9.3. Kupujúci je zodpovedný za bezpečnosť a utajenie svojho prístupového mena a hesla k účtu. Rovnako je zodpovedný za všetky aktivity prebiehajúce na jeho účte. V prípade, že si je Kupujúci vedomí o akomkoľvek neoprávnenom používaní jeho účtu alebo porušení bezpečnosti, je povinný túto skutočnosť Predávajúcemu okamžite oznámiť.

9.4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať svoje osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

9.5. Kupujúci alebo Predávajúci môže pozastaviť alebo zrušiť účet Kupujúceho na týchto internetových stránkach kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu. Kupujúci je zodpovedný za všetky poplatky v súvislosti s objednávkami, ktoré sa uskutočnili prostredníctvom jeho účtu až do jeho zrušenia.

 

X. Produkty, popis, špecifikácie

10.1. Predávajúci nezaručuje, že produkty a služby ponúkané na jeho internetových stránkach sú dostupné v akúkoľvek dobu v akomkoľvek množstve.

10.2. Predávajúci poskytuje výlučne garancie vyplývajúce zo zákona a záruky, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na internetových stránkach Predávajúceho, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené.

10.3. Predávajúci má právo bez predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek zmeniť svoje produkty ponúkané na stránkach, ich popisy alebo cenu, opraviť chyby v typografii, či obmedziť počet objednaných kusov.

10.4. Vzorky zdarma, ak sú k dispozícii, sú poskytované zákazníkom, ktorí uskutočnili objednávku. Predávajúci nemôže garantovať dostupnosť vzoriek, ktoré nie sú skladom. Vzorky zdarma sú predávajúcim poskytované dobrovoľne a predávajúci nemá povinnosť ich kupujúcemu dodať, ani keď ten o ne požiada.

 

XI. Obmedzenia zodpovednosti

11.1. Rozhodnutie použiť alebo nepoužiť akúkoľvek informáciu nachádzajúcu sa na internetových stránkach Predávajúceho je ponechané zodpovednosti Kupujúceho. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody spôsobené použitím informácií na jeho alebo odkazovaných webových stránkach.

11.2. Na internetových stránkach Predávajúceho sú uverejnené linky na internetové stránky tretích strán, ktoré slúžia pre pohodlie a informovanosť Kupujúceho. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za ich funkčnosť alebo obsah. Pri kliknutí na linku tretej strany Kupujúci opúšťa túto webstránku a robí tak na vlastné riziko a zodpovednosť.

11.3. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné poškodenie počítačového softvéru alebo hardvéru vírusmi, ktoré sa i napriek bezpečnostným snahám môžu vyskytnúť pri prehliadaní jeho stránok. Za ochranu svojho počítačového vybavenia počas browsovania internetom je zodpovedný samotný Kupujúci.

 

XII. Dodatok k publikovanému materiálu

12.1. Kupujúci má právo uverejniť na internetových stránkach Predávajúceho svoj názor na produkt a služby tu ponúkané, či už kladný alebo záporný. Predávajúci si vyhradzuje právo akúkoľvek informáciu nezverejniť alebo odstrániť.

12.2. Na internetových stránkach Predávajúceho je zakázané zverejniť materiál alebo linky na stránky s materiálom, ktorý by bol v rozpore so zákonmi ktorejkoľvek krajiny Európskej únie, a to materiál urážlivý, ohováračský, výhražný, hanlivý, pornografický, obscénny a pod. 

12.3. Publikovanie liniek tretích strán na internetových stránkach Predávajúceho bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho je zakázané. Vytváranie liniek z iných stránok na ktorúkoľvek časť internetovej stránky Predávajúceho bez jeho predchádzajúceho súhlasu je zakázané.

 

XIII. Autorský zákon, vlastníctvo a registrované známky

13.1. Obsah internetovej stránky https://www.playsafe.sk/  je chránený autorským Zákonom 618/2003 Z.z. zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Grafika je vlastníctvom Predávajúceho © 2010, PlaySafe, Conetix, s.r.o. alebo jeho obchodných partnerov a dodávateľov. Všetky práva vyhradené. Databáza, texty, rozloženie stránky, rozdelenie kategórií je vlastníctvom jediného autora databázy. Všetky práva vyhradené. Základná technická časť obchodu je vlastníctvom © 2008 Magento Demo Store. Všetky práva vyhradené. Na technickej časti obchodu boli vykonané mnohé úpravy, ktoré sú vlastníctvom Predávajúceho © 2010, PlaySafe, Conetix, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.

13.2. Neautorizované použitie častí internetovej stránky Predávajúceho (popisy a vyobrazenia predávaných produktov, rozdelenie kategórií a parametrov a pod.), ich kopírovanie elektronickou alebo mechanickou cestou a využitie pre akékoľvek účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho a autora databázy je zakázané. Kupujúci smie využívať akúkoľvek časť internetovej stránky Predávajúceho a vytvoriť si jednu kópiu výlučne pre vlastné súkromné neverejné účely. https://www.playsafe.sk/ prehlasuje, že je autorom textového materiálu a obrazového materiálu, a na publikáciu obrazového materiálu produktov, ktorého nie je autorom, má udelený súhlas výrobcu a / alebo dodávateľa produktov.

13.3. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností sú registrovanými alebo neregistrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

13.4. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich zobrazenie môžu byť chránené daľšími právami dotknutých osôb.

 

XIV. Záverečné ustanovenia

14.1. Obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.

14.2. Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

14.3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne kedykoľvek meniť znenie Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

14.4. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

14.5. Ak nerozumiete niektorej časti Obchodných podmienok alebo máte akékoľvek otázky či dodatočné poznámky, prosím neváhajte a kontaktujte nás.